Angleščina 3. razred

OCENJEVANJE V MARCU/APRILU

Related image

Potek ocenjevanja:

Učenec s pomočjo plakata predstavi samega sebe. Odgovarja na vprašanja, ki se tičejo njega samega, sošolca ali osebe predstavljene na drugem plakatu. Postavlja vprašanja nekomu drugemu ali o drugi osebi.

Za ocenjevanje smo se že in se še bomo pripravili v šoli.

Standardi znanja:

 • poimenuje konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, predmete, kraje itn.) v neposredni okolici/na slikah ipd.;
 • se sporazumeva po vzorcih;
 • poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja

Kriteriji ocenjevanja:

 • Zmožnost tvorjenja preproste besedne zveze/enostavčne povedi/besedila.
 • Razumevanje vprašanj. Smiselnost in pravilnost odgovorov.
 • Smiselnost in pravilnost oblikovanja vprašanj.

OCENJEVANJA V 3. RAZREDU

V drugem razredu smo delali predvsem na področju poslušanja in slušnega razumevanja ter govornega sporočanja in sporazumevanja, v tretjem razredu pa začnemo še z branjem in bralnim razumevanjem ter pisanjem,

Dodatna sprememba je tudi pri ocenjevanju, saj se tudi pri tem predmetu ocenjuje števično. Vsak učenec bo dobil minimalno tri ocene v celem šolskem letu. Ocena s področja baranja bo v drugi polovici drugega ocenjevalnega obdobja, pisanja se v tretjem razredu ne ocenjuje (bomo pa ob koncu pisali preverjanje s tega področja, vendar le za povratno informacijo).

OCENJEVANJA

PREDVIDEN ČAS OCENJEVANJA PODROČJE OCENJEVANJA STANDARDI NAČIN
januar

Poslušanje in slušno razumevanje

 

 

 

 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje

–       razume  pogosto rabljena oz. z gestami podprta navodila za delo v razredu

–       izlušči glavno temo slušnega besedila

–       razume nekatere podatke in podrobnosti v govorjenih besedilih z znano tematiko

 

–       poimenuje konkretni svet okoli sebe,

–       sporazumeva se po vzorcih

–       pritrjuje, zanika in izraža počutje ter vljudnostne fraze

 

Ustno

Igra vlog

Odgovori na vprašanja

Pogovor

 

marec, april

Poslušanje in slušno razumevanje

 

 

 

 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje

–       razume  pogosto rabljena oz. z gestami podprta navodila za delo v razredu

–       izlušči glavno temo slušnega besedila

–       razume nekatere podatke in podrobnosti v govorjenih besedilih z znano tematiko

 

–       poimenuje konkretni svet okoli sebe,

–       sporazumeva se po vzorcih

–       pritrjuje, zanika in izraža počutje ter vljudnostne fraze

 

Ustno

Predstavitev sebe – govorni nastop

Odgovarjanje na vprašanja sošolcev

maj Branje in bralno razumevanje

–       prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v okviru znanih tem;

 

Učni list, glasno branje znanih besed, besednih zvez v manjši skupini

 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI V 3. RAZREDU

Ocene v 3. razredu so številčne. Pri TJA so potrebna vsaj tri ocenjevanja.

Ocenjujemo samo tri področja in sicer poslušanje in slušno razumevanje, govorno sporočanje in razumevanje ter branje. Vse v okviru besedišča obravnavanih tem.

KRITERIJI PRI OCENJEVANJU POSLUŠANJA IN SLUŠNEGA RAZUMEVANJA:

 • Pravilnost prepoznavanja slušnega besedila v tujem jeziku.
 • Razumevanje navodil.
 • Razumevanje vprašanj oz. preprostega pogovora.
 • Prepoznavanje teme poslušanega besedila.
 • Razumevanje izbranih podatkov (besede, besedne zveze).
 • Ustreznost prepoznavanja okoliščin sporazumevanja.

KRITERIJI PRI OCENJEVANJU GOVORNEGA SPOROČANJA IN SPORAZUMEVANJA:

 • Ustreznost poimenovanja.
 • Zmožnost tvorjenja preproste besedne zveze/enostavčne povedi.
 • Ustreznost zanikanja, pritrjevanja.
 • Ustreznost sporazumevanja v predvidljivih okoliščinah.
 • Smiselnost in pravilnost odgovorov ter oblikovanje vprašanj.
 • Smiselnost vljudnostnih fraz.
 • Sodelovanje (sporazumevanje) v pogovoru.

KRITERIJI PRI OCENJEVANJU BRANJA IN BRALNEGA RAZUMEVANJA:

 • Razumevanje zapisanih preprostih in znanih besed/besednih zvez (ob nebesedni podpori).
 • Ustreznost branja znanih povedi (ob nebesedni podpori).
 • Razumevanje prebranih znanih povedi (ob nebesedni podpori).
 • Razumevanje kratkih in ustrezno zahtevnih besedil ob nebesedni podpori.